Publications

Prof. Haojin Zhu’s Google Scholar Profile


2023

Refereed Conference Paper:

  • Yan Meng, Yuxia Zhan, Jiachun Li, Suguo Du, Haojin Zhu, Sherman Shen, De-anonymization Attacks on Metaverse, IEEE INFOCOM’23, 2023.
  • Jiachun Li, Yan Meng, Le Zhang, Guoxing Chen, Yuan Tian, Haojin Zhu , Sherman Shen, MagFingerprint: A Magnetic Based Device Fingerprinting in Wireless Charging, IEEE INFOCOM’23, 2023.
  • Lu Zhou, Chengyongxiao Wei, Tong Zhu, Guoxing Chen , Xiaokuan Zhang, Suguo Du, Hui Cao, Haojin Zhu: POLICYCOMP: Counterpart Comparison of Privacy Policies Uncovers Overbroad Personal Data Collection Practices,  USENIX Security, 2023.
  • Tian Dong, Shaofeng Li, Guoxing Chen, Minhui Xue, Haojin Zhu, Zhen Liu. RAI$^2$: Responsible Identity Audit Governing the Artificial intelligence,  NDSS, 2023.


2022

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2021

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2020

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2019

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2018

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2017

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2016

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2015

Refereed Journal Paper:

Refereed Conference Paper:


2014

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2013

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2012

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2011

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2010

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2009

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2008

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper:


2007

Referred Journal Paper:

Referred Conference Paper: