Publications

Prof. Haojin Zhu’s Google Scholar Profile


2024

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:

  • Tong Zhu, Chaofan Shou, Zhen Huang, Guoxing Chen, Xiaokuan Zhang, Yan Meng, Shuang Hao, Haojin Zhu, “Unveiling Collusion-Based Ad Attribution Laundering Fraud: Detection, Analysis, and Security Implications”, ACM CCS’2024, 2024. (conditionally accept) (CCF-A)
  • Shaofeng Li, Xinyu Wang, Minhui Xue, Haojin Zhu, Zhi Zhang, Yansong Gao, Wen Wu, Xuemin (Sherman) Shen, “Yes, One-Bit-Flip Matters! Universal DNN Model Inference Depletion with Runtime Code Fault Injection”, USENIX Security ’24, 2024. (CCF-A)
  • Mengyuan Li, Yuheng Yang, Guoxing Chen, Mengjia Yan and Yinqian Zhang, “SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments”, ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security, Singapore, Jul. 2024.
  • Tong Liu, Zhen Huang, Jiaao Li, Jianyu Niu, Guoxing Chen and Yinqian Zhang, “SoK: Opportunities for Accelerating Multi-Party Computation via Trusted Hardware”, International Symposium on Secure and Private Execution Environment Design, Orlando, FL, May. 2024.


2023

Referred Journal Paper:

Referred Conference Papers:2022

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2021

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2020

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2019

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2018

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2017

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2016

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2015

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2014

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2013

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2012

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2011

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2010

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2009

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2008

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers:


2007

Referred Journal Papers:

Referred Conference Papers: